Chuyên mục An ninh Thanh Hoá số 925 phát sóng ngày 09/12/2020