Danh sách 26 thủ tục hành chính
Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.
STT Tên Mức độ
1 Đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Xóa đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
4 Cấp đổi sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
5 Cấp lại sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
6 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
7 Tách sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
8 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
9 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Thủ tục hành chính cấp độ 2
Công an xã, phường, thị trấn
STT Tên Mức độ
1 Cấp lại sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an xã, phường, thị trấn Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Cấp đổi sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
4 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an xã, phường, thị trấn Thủ tục hành chính cấp độ 2
5 Tách sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
6 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn Thủ tục hành chính cấp độ 2
7 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn Thủ tục hành chính cấp độ 2
8 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Thủ tục hành chính cấp độ 2
9 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
10 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
11 Đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn Thủ tục hành chính cấp độ 2
12 Xóa đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
13 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
14 Đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
15 Khai báo tạm vắng tại Công an xã, phường, thị trấn Thủ tục hành chính cấp độ 2
16 Gia hạn tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn Thủ tục hành chính cấp độ 2
17 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn Thủ tục hành chính cấp độ 2