Danh sách 26 thủ tục hành chính
Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
STT Tên Mức độ
1 CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ TRÊN ĐƯỜNG SẮT (TRỪ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP) TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 3
2 CẤP LẠI GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ THUỘC LOẠI 1, LOẠI 2, LOẠI 3, LOẠI 4 VÀ LOẠI 9 BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ, TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA (TRỪ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP) TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 3
3 CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ THUỘC LOẠI 1, LOẠI 2, LOẠI 3, LOẠI 4 VÀ LOẠI 9 BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ, TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA (TRỪ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP) TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 3
4 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 4
5 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA CƠ SỞ TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 4
6 CẤP LẠI CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 4
7 CẤP ĐỔI CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 4
8 CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 3
9 NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 3
10 THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 4
11 PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI, HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 3
12 CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 4
13 CẤP ĐỔI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 4
14 CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 4
15 CẤP LẠI CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CỨU NẠN, CỨU HỘ TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 4
16 CẤP ĐỔI CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CỨU NẠN, CỨU HỘ TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 4
17 CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CỨU NẠN, CỨU HỘ TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH Thủ tục hành chính cấp độ 3
Công an cấp huyện
STT Tên Mức độ
1 PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI, HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Thủ tục hành chính cấp độ 3
2 CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ TRÊN ĐƯỜNG SẮT (TRỪ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP) TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Thủ tục hành chính cấp độ 3
3 CẤP LẠI GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ THUỘC LOẠI 1, LOẠI 2, LOẠI 3, LOẠI 4 VÀ LOẠI 9 BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ, TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA (TRỪ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP) TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Thủ tục hành chính cấp độ 3
4 CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ THUỘC LOẠI 1, LOẠI 2, LOẠI 3, LOẠI 4 VÀ LOẠI 9 BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ, TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA (TRỪ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP) TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Thủ tục hành chính cấp độ 3
5 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA CƠ SỞ TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Thủ tục hành chính cấp độ 4
6 CẤP LẠI CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Thủ tục hành chính cấp độ 4
7 CẤP ĐỔI CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Thủ tục hành chính cấp độ 4
8 CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Thủ tục hành chính cấp độ 3