Danh sách 4 thủ tục hành chính
Phòng Tổ chức cán bộ
STT Tên Mức độ
1 Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2