Câu hỏi:
Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân
Em hiện là sinh viên năm thứ nhất Viện Ngoại ngữ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Em xin hỏi về việc đăng kí nghĩa vụ Công an ạ. Nếu em đăng kí nghĩa vụ Công an thì sau thời gian thực hiện nghĩa vụ em có thể trở thành công an chuyên nghiệp và làm việc trong Bộ Công an không ạ? Nếu được thì cần đáp ứng những điều kiện gì ạ? Em cảm ơn ạ.
Trả lời:
 • 1. Việc đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND:

  - Đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là quyền lợi và trách nhiệm của mọi công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ, được quy định tại Luật nghĩa vụ Quân sự, Luật số 78/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016;  

  - Đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục tuyển chọn và chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được quy định tại Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; Thông tư số 38/2016/TT-BCA ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an.

  Căn cứ Nghị định số 70/2019/NĐ-CP của Chính Phủ và các quy định hiện hành của Bộ Công an thì đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục tuyển chọn và chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND như sau:

  a) Đối tượng tuyển chọn và thời gian phục vụ

   - Nam công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi.

  - Nữ công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của CAND, nếu tự nguyện và CAND có nhu cầu thì đươc xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (hàng năm Bộ Công an có hướng dẫn cụ thể và giao chỉ tiêu tuyển cho từng địa phương).

  -  Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 06 tháng trong các trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 8, Luật Công an nhân dân năm 2018.

  Thời gian thực hiện nghĩa vụ được tính từ ngày giao nhận công dân; trong trường hợp không giao nhận tập trung thì tính từ ngày đơn vị Công an nhân dân tiếp nhận đến khi được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ. Thời gian đào ngũ, thời gian chấp hành hình phạt tù không được tính vào thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

  b) Tiêu chuẩn tuyển chọn

  Công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

  - Có lý lịch rõ ràng.

  - Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

  - Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong Công an nhân dân.

  - Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

  - Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ và khám sức khoẻ tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

  c) Hồ sơ tuyển chọn

  Công dân tham dự tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân nộp cho Công an xã, phường, thị trấn (gọi chung là Công an cấp xã) nơi công dân có hộ khẩu thường trú các giấy tờ sau:

  - Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (theo mẫu do Công huyện, Công an xã cấp hoặc tải trên mạng Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 70/2019/NĐ-CP) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập.

  - Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.

  d) Trình tự tuyển chọn

  Việc tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thực hiện theo các bước như sau:

  - Công an cấp xã căn cứ số lượng gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được giao trên địa bàn xã, tiến hành:

  + Tham mưu với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thông báo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở Công an, Ủy ban nhân dân cấp xã về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển ít nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo;

  + Tiếp nhận hồ sơ của công dân đăng ký dự tuyển và tổ chức sơ tuyển (chiều cao, cân nặng, hình thể); báo cáo kết quả (kèm theo hồ sơ) của những trường hợp đạt yêu cầu qua sơ tuyển về Công an cấp huyện;

  - Công an cấp huyện tiến hành tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, như sau:

  + Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Lệnh gọi khám sức khỏe phải được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khỏe mười lăm ngày;

  + Tổ chức thẩm tra lý lịch, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với những trường hợp đạt tiêu chuẩn sức khỏe theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe cấp huyện;

  + Báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định danh sách công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

  + Căn cứ danh sách công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện duyệt, Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi từng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

  đ) Chế độ, chính sách

  - Trong thời gian thực hiện khám sức khỏe theo lệnh gọi của Trưởng Công an cấp huyện, công dân tham dự tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được hưởng các chế độ, chính sách quy định đối với công dân trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

  - Trong thời gian phục vụ tại ngũ và khi xuất ngũ hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được hưởng các chế độ, chính sách quy định đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân quy định tại Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

  2. Chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp

  Công dân sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân theo quy định của Luật Công an nhân dân năm 2018, Luật số 37/2018/QH14, ngày 20/11/2018 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019, nếu Bộ Công an có chỉ tiêu xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp và với điều kiện công dân đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định thì có thể được xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp để công tác trong lực lượng CAND. Việc chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp được quy định tại Điều 9 Nghị định số 70/2019/NĐ-CP, cụ thể:

  - Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có thời gian phục vụ tại ngũ từ 15 tháng đến dưới 24 tháng (tính đến thời điểm dự thi), kết quả phân loại hằng năm đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp trong Công an nhân dân thì được xét, dự tuyển vào các học viện, trường Công an nhân dân theo quy định về tuyển sinh Công an nhân dân, tốt nghiệp ra trường được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.

  - Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 70/2019/NĐ-CP, hết thời hạn phục vụ tại ngũ có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu sử dụng của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp. Tiêu chuẩn và tỷ lệ chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết hạn phục vụ tại ngũ thực hiện theo quy định của Bộ Công an.        Việc xét tuyển phải đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch và công bằng với mọi    đối tượng.

  3. Đơn vị công tác nếu công dân được chuyển sang chế độ chuyên nghiệp sau khi hết thời hạn phục vụ tại ngũ, căn cứ tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ công tác và các văn bản quy định hiện hành sẽ do thủ trưởng đơn vị trực tiếp sử dụng quyết định.

  19/12/2019  |  Công an tỉnh Thanh Hóa đã phản hồi