75 năm một chặng đường vẻ vang (Phần 3): Tiếp bước anh hùng