Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 845 phát sóng ngày 29/05/2019