Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 893 phát sóng ngày 29/04/2020