Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 846 phát sóng ngày 5/06/2019