Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 851 phát sóng ngày 10/07/2019