Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 853 phát sóng ngày 24/07/2019