Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 855 phát sóng ngày 7/08/2019