Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 856 phát sóng ngày 14/08/2019