Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 857 phát sóng ngày 21/08/2019