Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 858 phát sóng ngày 28/08/2019