Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 860 phát sóng ngày 11/09/2019