Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 864 phát sóng ngày 09/10/2019