Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 875 phát sóng ngày 25/12/2019