Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 868 phát sóng ngày 06/11/2019