Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 869 phát sóng ngày 13/11/2019