Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 877 phát sóng ngày 08/01/2020