Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 878 phát sóng ngày 15/01/2020