Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 879 phát sóng ngày 22/01/2020