Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 880 phát sóng ngày 29/01/2020