Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 883 phát sóng ngày 19/2/2020