Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 884 phát sóng ngày 26/02/2020