Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 887 phát sóng ngày 18/03/2020