Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 888 phát sóng ngày 25/03/2020