Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 890 phát sóng ngày 15/04/2020