Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 897 phát sóng ngày 27/5/2020