Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 898 phát sóng ngày 03/6/2020