Chuyên mục An ninh Thanh Hoá số 900 phát sóng ngày 17/06/2020