Chuyên mục An ninh Thanh Hoá số 901 phát sóng ngày 24/06/2020