Chuyên mục An ninh Thanh Hoá số 910 phát sóng ngày 26/08/2020