Chuyên mục An ninh Thanh Hoá số 921 phát sóng ngày 11/11/2020