Chuyên mục An ninh Thanh Hoá số 924 phát sóng ngày 02/12/2020