Chuyên mục An ninh Thanh Hoá số 928 phát sóng ngày 30/12/2020