Chuyên mục An ninh Thanh Hoá số 929 phát sóng ngày 6/01/2021