Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 930 phát sóng ngày 13/01/2021