Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 932 phát sóng ngày 27/01/2021