Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 935 phát sóng ngày 17/02/2021