Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 936 phát sóng ngày 24/02/2021