Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 938 phát sóng ngày 10/03/2021