Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 941 phát sóng ngày 31/03/2021