Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 942 phát sóng ngày 07/4/2021