Thanh Hóa kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào tỉnh để phòng dịch COVID-19