Lệ phí cấp Căn cước công dân giảm 50% từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023

Ngày 29/6/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp (Thông tư số 44/2023/TT-BTC). Trong đó tại điểm 26, khoản 1, Điều 1 quy định Lệ phí cấp Căn cước công dân, mức thu bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân (Thông tư số 59/2019/TT-BTC). Thời gian thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, cụ thể như sau:

(1)  Công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân: 15.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

(2) Công dân đổi thẻ Căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu…: 25.000 đồng/thẻ Căn cước công dân

(3) Công dân cấp lại thẻ Căn cước công dân khi bị mất thẻ Căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 35.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

Ngoài mức thu lệ phí cấp Căn cước công dân quy định tại Thông tư số 44/2023/TT-BTC,  các nội dung khác liên quan đến: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; tổ chức thu phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; các trường hợp miễn, không phải nộp phí, lệ phí; kê khai, nộp phí, lệ phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 59/2019/TT-BTC và các văn bản pháp luật có liên quan.

 

Ảnh minh họa: Thẻ Căn cước công dân

 

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 trở đi, mức thu lệ phí cấp Căn cước công dân tiếp tục thực hiện theo Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đến toàn thể nhân dân biết.

Tác giả: Quỳnh Hương, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu