Đồng chí PHẠM VĂN VINH
Trưởng Ty Công an Thanh Hoá
(4/1946 – 8/19460)

 

Đồng chí NGUYỄN VĂN HOÀNG
(HOÀNG ĐẠO)
Trưởng Ty Công an Thanh Hoá
(9/1946 – 8/1948)

 

Đồng chí NGUYỄN SANH CHÂU
Trưởng Ty Công an Thanh Hoá
(8/1948 – 8/1949)

 

Đồng chí LÊ HUY NGA

Trưởng Ty Công an Thanh Hoá

(8/1949 – 1951)

 

Đồng chí NGUYỄN DUY HÀI (Tức Phua)
Trưởng Ty Công an Thanh Hoá
(1951 – 1954)

 

Đồng chí LÊ CÔNG OÁNH

Trưởng Ty Công an Thanh Hoá

(1954 – 1955)

 

Đồng chí HOÀNG SỸ THUÔNG
Trưởng Ty Công an Thanh Hoá
(1955 – 1956)

 

Đồng chí LƯU ĐÔ
Trưởng Ty Công an Thanh Hoá
(1956 – 1962)

 

Đồng chí VŨ VĂN KÍNH
Phó Ty Công an Thanh Hoá
(1957- 1962)
Trưởng Ty Công an Thanh Hoá
(1962 – 3/1979)

 

Đồng chí TỐNG XUÂN NHUẬN
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Phó Ty Công an Thanh Hoá (1959 – 1967)
Trưởng Ty Công an Thanh Hoá (4/1979 – 1981)
Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá (1981 – 6/1988)

 

Đồng chí TRẦN ĐÌNH CÔN
Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(7/1988 – 11/1991)

 

Đồng chí HOÀNG NGỌC NHẤT
Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(1983 - 12/1991)
Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(12/1991 – 11/1994)

 

Đồng chí TRỊNH XUÂN THU
Phó Giám đốc Công an tỉnh
(1991 – 12/1994)
Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(12/1994 – 3/2004)

 

Đồng chí ĐỒNG ĐẠI LỘC
Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(1994 –3/2004)
Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(3/2004 –10/2010)

 

Đồng chí TRỊNH XUYÊN
Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(1/2001 – 10/2010)
Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(10/2010 – 2018)

 

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung
Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá
(8/2018 - 6/2020)

 

 

Đồng chí Thiếu tướng TRẦN PHÚ HÀ

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

(6/2020 đến nay)