Ngày 15/5/2024, Bộ Công an ban hành Thông tư số 16/2024/TT-BCA quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước. Cổng Thông tin điện Công an tỉnh Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn Thông tư

Ngày ban hành:
13/06/2024
Ngày hiệu lực:
01/07/2024
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, gồm 02 Dự thảo: Báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân; Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ngày ban hành:
07/03/2024
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG------ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM---------------Số 114-QĐ/TWHà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2023 QUY ĐỊNHVỀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ- Căn cứ Điều lệ Đảng;- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban ...
Ngày ban hành:
11/07/2023
Ngày hiệu lực:
11/07/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/08/2022
Ngày hiệu lực:
18/08/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu