Ngày 28 tháng 7 năm 2021, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 22-QĐ/TW quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng thay thế Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016

Ngày ban hành:
28/07/2021
Ngày hiệu lực:
28/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thăm dò ý kiến