Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

Sáng 01/8/2023, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Chuyển đổi số, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh dự và chủ trì hội nghị…Hội nghị được trực tuyến đến điểm cầu 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Báo cáo kết quả chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023 nêu rõ: Tính đến ngày 20/2/2023, Thanh Hoá đã hoàn thành việc kết nối chính thức giữa Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua đó đã giúp người dân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính được định danh và xác thực điện tử thông suốt, không phải khai báo thông tin ban đầu.

Đã hoàn thành việc phê duyệt phương án đảm bảo an toàn thông tin theo hồ sơ cấp độ cho 856 đơn vị, gấp 17,8 lần so với năm 2022 (48 đơn vị) và là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc phê duyệt hồ sơ cấp độ an toàn thông tin. Hiện đang phối hợp triển khai mô hình “3 Không - Không phải khai báo thông tin nhiều lần trong thực hiện dịch vụ công, Không dùng tiền mặt trong một số các dịch vụ thiết yếu, Không cần tiếp xúc trực tiếp với chính quyền” trong chuyển đổi số tại 5 xã/phường…

 Toàn cảnh hội nghị

Công tác triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 được quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả; các nhiệm vụ Đề án thuộc trách nhiệm của địa phương cơ bản được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ theo lộ trình đề ra.

Trên cơ sở nhiệm vụ Đề án 06 của Chính phủ đã đề ra, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành bám sát chỉ đạo, hướng dẫn và tiến độ thực hiện của các bộ, ngành cấp trên để tham mưu triển khai thực hiện. Các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã bám sát nhiệm vụ tại Đề án 06, Kế hoạch của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương; quan tâm đầu tư, bố trí nguồn nhân lực, trang thiết bị, do đó quá trình triển khai cơ bản đáp ứng yêu cầu, thực hiện các nhiệm vụ đúng tiến độ của Đề án.

Tỷ lệ người dân truy cập, đăng ký tài khoản dịch vụ công được nâng lên; toàn tỉnh đã hoàn thành công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử đối với 100% công dân đủ điều kiện, hoàn thành vượt tiến độ của Bộ Công an giao; cấp tài khoản định danh điện tử và tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công được nâng lên rõ rệt; tỷ lệ người dân sử dụng căn cước công dân gắn chíp điện tử trong khám chữa bệnh và tỷ lệ tra cứu thành công thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tăng qua từng tháng. 

Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2023, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Thanh Hóa đã triển khai một cách đồng bộ, bài bản, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm đối với công tác chuyển đổi số và Đề án 06. Đây là công việc rất lớn, quan trọng, có nhiều nội dung còn mới và khó, song với sự nỗ lực lớn của cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương nên công tác triển khai thực hiện chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng.

Với những kết quả nổi bật đã đạt được, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tích cực, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ của chuyển đổi số và Đề án 06; đồng thời phân tích, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của chuyển đổi số và Đề án 06, đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả các Kế hoạch của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số về việc triển khai thực hiện chuyển đổi số và Đề án 06 năm 2023.

Trên cơ sở xếp loại mức độ chuyển đổi số, giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xây dựng kế hoạch khắc phục những nguyên nhân của chỉ số xếp loại đạt thấp từ đó đề ra giải pháp để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các sở, ngành và các huyện cũng phải xây dựng kế hoạch, giải pháp để khắc phục.

Phải tập trung, chủ động và thường xuyên trong việc phối hợp giữa các cơ quan chủ trì cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chuyển đổi số và Đề án 06.

Cần phát huy vai trò của hệ thống chính trị, đặc biệt là cơ quan Thường trực chuyển đổi số trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2023 với tinh thần quyết tâm cao nhất; trong đó phải triển khai một cách toàn diện, chọn từng thời điểm, cách làm phù hợp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Các cơ quan báo chí tiếp tục tăng thời lượng tuyên truyền về mục đích, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của chuyển đổi số và Đề án 06 đến mọi tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả: Hà Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu